Kameraövervakningslagen 2018

Nya regler för bevakning börjar att gälla ifrån Maj 2018, som då ersätter den tidigare Kameraövervakningslagen ifrån 2013.

Det nya regelverket kommer att innebära att färre behöver ansöka om tillstånd, men istället ställs det högre krav på att man följer regelverket.

Den största nya regeln i regelverket, är att kameraövervakning mycket kommer att bedömas som annan hantering av personuppgifter.

För de flera kommer detta medfölja att man måste följa reglerna i dataskyddsförordningen. Detta berör inte Polis och myndigheter inom brottsbekämpning som istället ska följa reglerna i den kommande brottsdatalagen.

Dataskyddslagen med kompletterande regler är tänkt att träda i kraft maj 2018, vilket då påverkar alla som tänkt att kameraövervaka.

En stor nyhet är att man i de flesta fall inte längre kommer att behöver ansöka om tillstånd för att kameraövervaka. Enligt förslaget som träder i kraft maj 2018 till den svenska kamerabevakningslagen är det i framtiden endast myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse som behöver ansöka om tillstånd för att få kameraövervaka.

Trots att man inte kommer att behöva ansöka om tillstånd för att kameraövervaka är det viktigt att man uppfyller kraven inom dataskyddsförordningen. Vad detta innebär konkret är att man måste kunna påvisa vilken typ av rättsligt stöd man har för att kameraövervaka. Ett exempel är att man har gjort en intresseavvägning som visar att behovet av övervakningen väger tyngre än rätten till integritet, hos de som kan komma att övervakas. Dataskyddsförordningen kommer även att ställa hårdare krav på den som övervakar ska informera om kameraövervakningen.

I dataskyddsförordningen och den föreslagna kamerabevakningslagen som träder i kraft maj 2018 finns inga straffbestämmelser. Däremot riskerar den som bryter mot reglerna att få administrativa avgifter som kan liknas böter.

I dagens kameraövervakningslag finns en straffbestämmelse som säger att den som bryter mot vissa bestämmelser i lagen riskerar böter eller fängelse i upp till ett år. I nya kameraövervakningslagen föreslås även att all hantering av tillstånd och all tillsyn av kameraövervakning flyttas från landets 21 länsstyrelser till Datainspektionen.

Källa: Datainspektionen